สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Business Computer

ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในงานธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับองค์กร รวมถึงความสะดวกสบายสำหรับลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ อีกทั้งยังเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อวางระบบให้งานธุรกิจ ช่วยให้การบริหารงานภายในองค์กรมีความราบรื่น การวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรเพื่อจัดสร้างระบบให้เหมาะสม ซึ่งสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ การเรียนรู้ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การฝึกทักษะสู่ภาคปฏิบัติกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีความสากล นำทีมสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศจากประสบการณ์ตรงในด้านการทำงานแบบมืออาชีพ

อาชีพที่รองรับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ, ผู้สนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support), เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning, เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน, เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์ หรือระบบบริหารงานบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Business Computer

ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในงานธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับองค์กร รวมถึงความสะดวกสบายสำหรับลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ อีกทั้งยังเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อวางระบบให้งานธุรกิจ ช่วยให้การบริหารงานภายในองค์กรมีความราบรื่น การวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรเพื่อจัดสร้างระบบให้เหมาะสม ซึ่งสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ การเรียนรู้ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การฝึกทักษะสู่ภาคปฏิบัติกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีความสากล นำทีมสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศจากประสบการณ์ตรงในด้านการทำงานแบบมืออาชีพ

อาชีพที่รองรับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

• ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ
• ผู้สนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
• เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning
• เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
• เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์ หรือระบบบริหารงานบุคคล
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบ