หน้าแรก

ความสำเร็จทางการศึกษา เริ่มต้นที่นี่ BTC

          วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี คือสถาบันอาชีวศึกษาศึกษาเอกชน เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เริ่มจัดการศึกษาในปี พ.ศ. 2530 ตามเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์ชวลิต เบ็ญจาธิกุล ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้วยความมุ่งมั่นภายใต้ปณิธาน ที่จะให้เป็นสถาบันการศึกษาที่รวบรวมองค์ความรู้วิชาการ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ประเทศชาติ ตามปรัชญาที่ว่า “เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมมากมาย” ในปัจจุบันทางวิทยาลัยได้เปิดสอน ภาคปกติ และภาคสมทบ สำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว

ความสำเร็จทางการศึกษา

เริ่มต้นที่นี่ BTC

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี คือสถาบันอาชีวศึกษาศึกษาเอกชน เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เริ่มจัดการศึกษาในปี พ.ศ. 2530 ตามเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์ชวลิต เบ็ญจาธิกุล ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้วยความมุ่งมั่นภายใต้ปณิธาน ที่จะให้เป็นสถาบันการศึกษาที่รวบรวมองค์ความรู้วิชาการ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ประเทศชาติ ตามปรัชญาที่ว่า “เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมมากมาย” ในปัจจุบันทางวิทยาลัยได้เปิดสอน ภาคปกติ และภาคสมทบ สำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

✅ รับผู้จบ ม.3 / กศน. / เทียบเท่า

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

✅ รับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / เทียบเท่า

เรียนได้ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ

Slider

Presentation KVCollege

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

    • รับผู้จบ ม.3 / กศน. / เทียบเท่า

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

    • รับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / เทียบเท่า

เรียนได้ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ

Slider

Presentation KVCollege

สำรองที่นั่งเรียนรับสิทธิพิเศษ

สอบถามเพิ่มเติม 02-457-1596